41. KURS INTERPRETACJI W ZAKRESIE GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH W DUSZNIKACH ZDRÓJ
W DNIACH 30 CZERWCA - 08 LIPCA 2024 r.

Duszniki Zdrój, 30 czerwca - 08 lipca 2024 r.

Szanowni Państwo,

mamy ogromny zaszczyt zaprosić uczniów, studentów, nauczycieli i melomanów muzyki do udziału w 41. Kursie Interpretacji w Zakresie Gry na Instrumentach Dętych realizowanym w ramach Dni Muzyki Instrumentalnej w Dusznikach Zdrój w dniach 30 czerwca - 08 lipca 2024 r.

Pierwsza edycja Kursu odbyła się w dniach 17-30 lipca 1981 roku pod Kierownictwem Artystycznym prof. Jerzego Mrozika, który był inicjatorem i pomysłodawcą Kursu, jako ówczesny Przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (SPAM) i jednocześnie Kierownik Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a następnie Rektor tejże Uczelni. Wydarzenie nieprzerwanie do dnia dzisiejszego cieszy się dużym uznaniem i popularnością wśród uczniów, studentów i nauczycieli oraz jest ważnym punktem na mapie polskiego szkolnictwa artystycznego. Nowością w 41. edycji Kursu jest uformowanie Orkiestry Dętej z Uczestników, która zapewne będzie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zostanie przyjęta entuzjastycznie przez Uczestników. Zwieńczeniem pracy Orkiestry Dętej będzie występ w Koncercie Finałowym. Tradycyjnie podczas Kursu Uczestnicy będą szlifować swój warsztat muzyczny pod kierunkiem znakomitych fachowców, mistrzów swojej specjalności – uznanych nauczycieli akademickich, nie tylko podczas lekcji indywidualnych, ale również w czasie zajęć zespołów kameralnych i orkiestry dętej. Każdego dnia odbywać się będą Koncerty z udziałem Uczestników przy współudziale znakomitych pianistów-akompaniatorów w prestiżowym miejscu jakim jest Dworek Chopina w Dusznikach Zdroju.

Specjalności / Pedagodzy Kursu:

FLET: dr Mateusz Wojtkiw

OBÓJ: prof. dr hab. Waldemar Korpak

FAGOT: prof. dr hab. Marek Barański

TRĄBKA: prof. dr hab. Igor Cecocho, dr Piotr Bugaj

SAKSOFON: prof. dr hab. Ryszard Żołędziewski

KLARNET: dr Jarosław Podsiadlik

WALTORNIA: dr Adam Wolny

PUZON: mgr Eloy Panizo Padrón (Hiszpania)

ORKIESTRA DĘTA: dr Piotr Bugaj

ZESPOŁY KAMERALNE: pedagodzy wszystkich w/w specjalności

PIANIŚCI – AKOMPANIATORZY: dr hab. Mirosław Gąsieniec prof. AMKL, dr hab. Marek Werpulewski

Koncert Inauguracyjny w wykonaniu Pedagogów: 30 czerwca 2024 r, godz. 19.00, Dworek Chopina

Koncert Finałowy w wykonaniu Uczestników Kursu: 07 lipca 2024 r., godz. 16.00, Dworek Chopina

Wstęp wolny.

Masz dodatkowe pytania? Informacje i kwestie organizacyjne dotyczące kursu:
Kierownik Organizacyjny
mgr Andrzej Łucki
tel. 509 056 772
email: andrzej_lucki@wp.pl

UWAGA

Opłata za Kurs nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie po 1 czerwca 2024 roku opłata wpisowa w kwocie 300 zł nie podlega zwrotowi.

Baza noclegowa Duszniki Zdrój

REGULAMIN KURSU

I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków - Oddział Wrocław

II. WSPÓŁORGANIZATORZY
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

III. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
- podnoszenie poziomu nauczania gry na instrumentach dętych,
- aktywacja kulturalna uczniów szkół muzycznych, studentów i nauczycieli muzyków,
- doskonalenie warsztatu muzycznego,
- doskonalenie gry zespołowej,
- możliwość współgrania w zespołach kameralnych i orkiestrze dętej,
- wymiana doświadczeń z zakresu interpretacji utworów instrumentów dętych,
- nawiązanie współpracy pomiędzy uczniami, pedagogami i szkołami muzycznymi,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli muzyków.

IV. FORMA KURSU
1. Edycja 41. Kursu Interpretacji w Zakresie Gry na Instrumentach Dętych dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, studentów oraz nauczycieli-muzyków, zwany dalej Kursem odbędzie się w dniach 30.06-08.07.2024 r. w Dusznikach Zdroju.

2. Kurs obejmuje warsztaty gry na instrumentach dętych w specjalnościach: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon. Ponadto wszyscy Uczestnicy Kursu mają zapewniony udział w zajęciach dętych zespołów kameralnych oraz orkiestry dętej.

3. Zajęcia podczas Kursu odbywać się będą w Dworku Chopina oraz w Szkole Podstawowej, 57-340 Duszniki-Zdrój.

4. Zajęcia podczas Kursu prowadzone będą w formie zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych (zespoły kameralne i orkiestra dęta). Odbędą się również koncerty poszczególnych klas instrumentalnych oraz Koncert Galowy i Finałowy przedstawicieli wszystkich specjalności. W koncertach poszczególnych klas wystąpią wszyscy uczestnicy czynni Kursu.

5. Koszt udziału w Kursie dla uczestników czynnych wynosi 900 zł.

6. Uczestnik czynny w ramach opłaty 900 zł otrzyma: 6 lekcji indywidualnych w swojej specjalności oraz czynne uczestnictwo w zajęciach zespołów kameralnych i orkiestry dętej. Może również uczestniczyć w lekcjach otwartych wszystkich specjalności oraz ma prawo wstępu na wszystkie wykłady, seminaria i koncerty realizowane podczas Kursu. Ma również zagwarantowany występ w jednym z Koncertów podczas Kursu.

7. Osoby pełnoletnie takie jak nauczyciele, słuchacze, obserwatorzy mogą uczestniczyć w Kursie jako uczestnik bierny. Koszt udziału w Kursie dla uczestników biernych wynosi 300 zł.

8. Uczestnik bierny (nauczyciel, słuchacz, obserwator) w ramach opłaty 300 zł ma prawo wstępu na lekcje otwarte wszystkich specjalności, wykłady, koncerty oraz w miarę wolnych miejsc (po uprzednim ustaleniu z Organizatorami Kursu) może również czynnie uczestniczyć w zajęciach zespołów kameralnych i orkiestry dętej.

9. Opiekunowie uczestników niepełnoletnich nie ponoszą opłaty wpisowej i mają wstęp wolny na wszystkie koncerty i wykłady.

10. Opłatę wpisową (zadatek) w kwocie 300 zł za udział w Kursie, uczestnicy czynni jak i bierni dokonują przelewem w dniu zgłoszenia na konto Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa.

Dane do przelewu:
Santander Bank Polska, 9 O. w Warszawie
IBAN: PL 07 1090 1883 0000 0001 1479 9555
BIC: WBKPPLPP
W tytule przelewu należy wpisać: Kurs Duszniki 2024 – „imię i nazwisko uczestnika Kursu”

11. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie po 01.06.2024 r. uiszczony zadatek wpisowy w wysokości 300 zł nie podlega zwrotowi.

12. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 01.06.2024 r.

13. Ilość miejsc uczestników aktywnych oraz biernych w Kursie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Kursie decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczestnicy czynni.

14. W przypadku konieczności wystawienia faktury, należy przesłać maila z prośbą o wystawienie dokumentu księgowego na adres: duszniki@spam.wroclaw.pl

15. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Kursie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie internetowej www.spam.wroclaw.pl - zakładka KURS. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie on-line.

16. Udział osoby niepełnoletniej, tj. osoby, która nie ukończyła 18 lat w momencie dokonywania zgłoszenia, może zgłosić wyłącznie rodzic lub opiekun prawny.

17. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą wziąć udział w Kursie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

18. Wzór zgody uczestnika niepełnoletniego i pełnoletniego stanowi odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

19. Organizator jak i współorganizatorzy nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki, kradzieże i inne szkody powstałe podczas Kursu. Każdy uczestnik Kursu winien być ubezpieczony we własnym zakresie.

20. Uczestnicy Kursu samodzielnie ponoszą koszty zakwaterowania oraz wyżywienia.

21. Organizator jak i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w czasie trwania Kursu, jak również w czasie dojazdu do Dusznik i powrotu do miejsca zamieszkania lub innej destynacji.

22. W dniu przyjazdu uczestnik (w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny) zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia (Załącznik nr 1 - rodzic lub opiekun prawny; Załącznik nr 2 – uczestnik pełnoletni).

23. Organizator zastrzega sobie prawo możliwość zmiany pedagoga danej specjalności bądź odwołania zajęć w poszczególnych specjalnościach z ważnych przyczyn niezależnych od nich. Uczestnicy wówczas danej specjalności o tej decyzji zostaną poinformowani drogą mailową i w przypadku rezygnacji z Kursu otrzymają zwrot wniesionej opłaty za Kurs.

24. Organizator jak i współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Kursu z ważnych przyczyn niezależnych od nich, wówczas uczestnicy Kursu o tej decyzji zostaną poinformowani drogą mailową i otrzymają zwrot wniesionych opłat za Kurs.

25. Organizator jak i współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej: www.spam.wroclaw.pl

26. Kierownikiem Artystycznym Kursu jest prof. dr hab. Ryszard Żołędziewski, Kierownikiem Organizacyjnym mgr Andrzej Łucki. Wszelkie zapytania należy kierować do Kierownika Organizacyjnego Kursu.
Kontakt: tel. 509 056 772, email: andrzej_lucki@wp.pl
Wrocław, 14 grudnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE
(Uczestnik niepełnoletni)

I. Zgłaszając udział swojego syna/córki/podopiecznego (mię i nazwisko……………………………………………………….................) w 41. KURSIE INTERPRETACJI W ZAKRESIE GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH w Dusznikach Zdrój w dniach 30 czerwca-08 lipca 2024 r. zwanym dalej "Kursem" oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem Kursu, akceptuję wszystkie zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

II. Oświadczam, że podczas Kursu zapewniam opiekę mojemu dziecku/podopiecznemu.

III. Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć, materiałów audio i video z wizerunkiem mojego syna/córki/podopiecznego jako Uczestnika Kursu, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie, za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych przez Organizatorów, Współorganizatorów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
2. Udzielam nieodpłatnie Organizatorom/Współorganizatorom Kursu prawa do wykorzystania zdjęć i zapisów audiowizualnych artystycznych wykonań z wizerunkiem mojego dziecka/podopiecznego jako Uczestnika Kursu na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie w celach niekomercyjnych,
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – na wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w lit. a – do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wizerunku na wybranych stronach internetowych.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych mojego syna/córki/podopiecznego przez Organizatorów i Współorganizatorów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) niezbędnych do udziału w Kursie i oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
1) współadministratorami przetwarzanych danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu są:
a) Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków: SPAM-Wrocław, ul. Szewska 47/2, 50-139 Wrocław; ZG SPAM ul. Marszałkowska 84/92 lok. 202, 00-514 Warszawa. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: stowpolartmuz@gmail.com
b) Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: sekretariat@cea.art.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/ jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora Kursu określonych przepisami prawa (pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na: https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/) w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec współorganizatora.
2) Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z realizacją Kursu.
3) Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z przetwarzaniem ich w ramach formularza GOOGLE. Dane z formularzy Google są przesyłane na serwery firmy Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google, należy zapoznać się z Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na ten transfer.
4) Posiadam prawo dostępu do treści wyżej wymienionych danych osobowych oraz ich poprawiania.
5) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Kursu i czynności związanych z jego rozliczeniem oraz wynikający z przepisów.
7) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być udostępniane organom mającym do tego upoważnienie wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
8) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Kursie.
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany w zgłoszeniu adres e-mail informacji o kolejnych imprezach artystyczno-dydaktycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, ul. Szewska 47/2, 50-139 Wrocław.

Rodzic/opiekun prawny
Imię: ………………………………………………………
Nazwisko: ………………………………………………………
Miejscowość, data ………………………………………………………
Czytelny podpis: ………………………………………………………
(rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego)

ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE
(Uczestnik pełnoletni)

I. Zgłaszając swój udział w 41. KURSIE INTERPRETACJI W ZAKRESIE GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH w Dusznikach Zdrój w dniach 30 czerwca-08 lipca 2024 r. zwanym dalej "Kursem" oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem Kursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

II. Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć, materiałów audio i video z moim wizerunkiem jako Uczestnika Kursu, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie, za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych przez Organizatorów, Współorganizatorów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
2. Udzielam nieodpłatnie Organizatorom/Współorganizatorom Kursu prawa do wykorzystania zdjęć i zapisów audiowizualnych z moim wizerunkiem jako Uczestnika Kursu oraz moich artystycznych wykonań na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie w celach niekomercyjnych,
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – na wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w lit. a – do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wizerunku na wybranych stronach internetowych.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych mojego syna/córki/podopiecznego przez Organizatorów i Współorganizatorów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) niezbędnych do udziału w Kursie i oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
1) współadministratorami przetwarzanych danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu są:
a) Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków: SPAM-Wrocław, ul. Szewska 47/2, 50-139 Wrocław; ZG SPAM ul. Marszałkowska 84/92 lok. 202, 00-514 Warszawa. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: stowpolartmuz@gmail.com
b) Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: sekretariat@cea.art.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/ jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora Kursu określonych przepisami prawa (pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na: https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/) w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec współorganizatora.
2) Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z realizacją Kursu.
3) Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z przetwarzaniem ich w ramach formularza GOOGLE. Dane z formularzy Google są przesyłane na serwery firmy Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google, należy zapoznać się z Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na ten transfer.
4) Posiadam prawo dostępu do treści wyżej wymienionych danych osobowych oraz ich poprawiania.
5) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Kursu i czynności związanych z jego rozliczeniem oraz wynikający z przepisów.
7) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być udostępniane organom mającym do tego upoważnienie wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
8) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Kursie.
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany w zgłoszeniu adres e-mail informacji o kolejnych imprezach artystyczno-dydaktycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, ul. Szewska 47/2, 50-139 Wrocław

Imię: ………………………………………………………
Nazwisko: ………………………………………………………
Miejscowość, data: ………………………………………………………
Czytelny podpis: ………………………………………………………
(uczestnik pełnoletni)